Start > Gemeente > Waar staan wij voor?

Waar staan wij voor?

In de kerk gaat het om Jezus Christus. Letterlijk betekent het Griekse woord kerk 'dat wat van de Heer is'! Wij geloven dat God, de Schepper van hemel en aarde, die zich eerst aan en in het Joodse volk bekend heeft gemaakt (waarover wij in de Bijbel (in het Oude Testament met name) lezen) ook de Vader is van Jezus Christus (waarover wij in het Nieuwe Testament lezen).

Deze Jezus belijden wij als Gods Eniggeboren Zoon die uit de hemel naar de aarde gekomen is om de mensen te redden van hun zonden. De bijbel leert ons dat het leed, het kwaad en de misère in deze wereld, het gevolg is van de ongehoorzaamheid van de mens jegens zijn Maker. Wij hebben ons willens en wetens van God losgemaakt, omdat wij verlangden zelf als god te willen zijn. Daardoor hebben wij de goede schepping van God bedorven en heeft de zonde en de dood (die daar het gevolg van is) zijn intrede gedaan in de wereld.

Omdat wij allen met die ongehoorzaamheid besmet zijn, kunnen wij de oorspronkelijke bedoeling van God  met ons en zijn schepping niet meer op eigen kracht realiseren, gesteld al dat wij dat zouden willen... God echter heeft in zijn grote liefde voor zijn schepselen ons niet aan ons zelfgekozen lot overgelaten, maar heeft zijn Zoon gezonden om ons van zonde en dood te verlossen. Op het Kerstfeest vieren we de komst van Jezus Christus, op Pasen - Goede Vrijdag - gedenken wij Zijn plaatsvervangend lijden en sterven, dat nodig was om de zonde te verzoenen en op de Paaszondag vieren wij zijn opstanding uit de dood, als begin van het nieuwe leven, waaraan wij door het geloof deel krijgen.

Op Pinksteren gedenken wij dat de opgestane en weer ten hemel gevaren Here Jezus Christus zijn Heilige Geest heeft uitgestort in mensenharten om met zijn leven vervuld te raken en daarvan ook te getuigen, zodat ook anderen Hem  zouden leren kennen.
Aldus is de kerk ontstaan die sedert Pinksteren deze blijde boodschap zondag aan zondag bekendmaakt en mensen beweegt tot geloof in Jezus Christus. De zondagse eredienst viert dat Jezus Christus Heer is en leeft en de gelovigen geven dat als Zijn lichaam ook doordeweeks gestalte in dorp en samenleving door getuigenis en dienstbetoon.